فعال سیاسی اصلاح طلب: استاندار مازندران بسیار ضعیف عمل کرد. یکی از ضعف های عمده فلاح این بود که دست به تغییر و تحول اساسی نزد تا نیروهای کارآمد، جایگزین نیروهای دولت قبلی شوند/ در مدیریت ارشد استان، نیازمند تغییر هستیم چراکه استاندار کنونی هر چه مدیریت و توان داشت به منصه ظهور گذاشت و نتوانست کاری کند. شرط نخست برای مدیریت استان، توان‌مندی است/ بزرگان اصلاح طلب استان به زودی ظرف یکی دو هفته آینده لیستی را برای معرفی به وزارت کشور، تهیه می کنند/ برای انتخاب استاندار با مجمع نمایندگان همفکری می کنیم.