خاصیتِ غسلِ تعمید دهندگیِ اصولگرایان؟!
در ایامِ انتخاباتِ ریاست جمهوریِ اردی بهشتِ 96، دیدارِ خواننده ای محترم با یکی از کاندیداهایِ محترمِ اصولگرایان، بحث و گفتگویِ فراوانی ایجاد کرد.

منتقدانِ آن دیدار، غالبا به سوابقِ نه چندان قابلِ دفاعِ  آن خواننده یِ محترم اشاره می کردند و حامیانِ آن کاندیدایِ محترم هم تاکید داشتند خواننده یِ محترم  در فرآیند همین دیدار و برقراریِ پیوند با کمپین انتخاباتیِ اصولگرایان "توبه" کرد!

اصولگرایان هم دارایِ حزب و جریان و تشکیلاتی چون اصلاح طلبان و سایر احزاب و جریان هایِ سیاسی هستند؛ چگونه و بر اساسِ چه فرآیندِ محیرالعقولی پیوستن به یک حزبِ سیاسی همراه با کنشی مذهبی یعنی " توبه " است؟!

بنده قضاوتی در خصوصِ آن خواننده یِ محترم ندارم و چه بسا ایشان نزدِ خداوندِ متعال عزیزتر از برخی مدعیان باشد / الله اعلم/ اما سوالِ اساسی و مهم این است که چرا یک جریانِ سیاسی خود را تا این حد معادلِ حق و حقیقت تصور کرده است که پیوستنِ شخصی / هر شخصی، منظورم این خواننده یِ محترم نیست / با سوابقِ نامطلوب به کمپینِ خود را برابر با " توبه " می داند؟!

این خاصیتِ تطهیرکنندگی و غسل تعمید دهندگیِ یک حزبِ سیاسی در همه یِ دنیا امری بی سابقه و شگفت است و باری یکی از اصلی ترین دلایلِ عدمِ اقبالِ مردمیِ این جریان سیاسی همین گونه تصورات است!